Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací a příjem podání

Poskytování informací a příjem podání

 

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník služeb a úkonů

 

Žádosti o informace

Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba může žádat Obecní úřad Třebeň o informaci ústně, telefonicky nebo písemně, faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty. Žádost o informaci musí být jasně formulována, aby bylo zcela zřejmé, která informace je požadována.

Žádosti o informace přijímá:

Obecní úřad Třebeň (ústně, telefonicky, písemně, faxem, e-mailem)

Adresa: Třebeň 31, 351 34 Skalná

Tel.: 354 542 916

E-mail: outreben@cmail.cz

Obec (město) má za povinnost poskytnout žadatelům všechny informace vztahující se k výkonu samostatné nebo přenesené působnosti výkonu státní správy s výjimkou: informací, jejichž poskytnutí vylučuje zvláštní zákon utajovaných skutečností informací, které se týkají ochrany osobnosti a soukromí informací, jež by ohrozily obchodní tajemství informací o majetkových poměrech osob, které byly získány na základě zákonů o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení vnitřních pokynů a personálních předpisů OÚ.

Příjem žádostí a způsob podání

Podání žádostí, stížností, návrhů, podnětí nebo jiných dožádání včetně obdržení vydaných rozhodnutí vyřizuje:

kancelář Obecního úřadu Třebeň – ústně, telefonický, písemně, faxem, e-mailem

Adresa: Obecní úřad Třebeň, Třebeň 31, 351 34 Skalná

Tel.: 354 542 916

E-mail : outreben@cmail.cz

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal a je oprávněn za něj jednat.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

Sazebník služeb a úkonů

Položka Sazba
ověření podpisu 30 Kč
ověření listiny – každé i započaté stránky 30 Kč 
výpis z registru obyvatel 50 Kč
přihlášení a změny pobytu – občané starší 15-ti let 50 Kč